x
С Е Т У
М и х а ј л о
П у п и н

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР

Струката е со тригодишно образование и содржи 9 стручни предмети од електротехниката и енергетиката. Во неа има 600 часа практична настава во солидно опремени кабинети со сите неопходни инструменти и нагледни средства. Во програмата се опфатени:

  • Електрични машини со електромоторни погони
  • Сервисирање на електрични апарати, клима уреди, трансформатори, кујнски апарати
  • Автоматика
  • Електрични инсталации
  • Практична настава

Можности за вработување: Механичар за поправка на електрични апарати, во сопствен бизнис или во фирми од таа дејност.

Можности за вработување: Изведувач на електрични инсталации и монтер на електрични постројки, во сопствен бизнис или во фирми од таа дејност (електродистрибуција, производни фирми, градежни фирми…)

Електричар - електромонтер за електроенергетски мрежи (дуално образование)

Струката е со тригодишно образование и содржи 9 стручни предмети од електротехника и енергетика. Во неа има 600 часа практична настава во солидно опремени кабинети со сите неопходни инструменти и нагледни средства. Во програмата се опфатени:

  • Одлично опремени кабинети со инструменти и нагледни средства
  • Електрични мрежи и водови
  • Изведба на електрични инсталации и осветление на производствени, административни, спортски, станбени и други објекти
  • Монтажа на електронски уреди и постројки
  • Практична настава

Имате прашања!.. слободно контактирајте не