Проект CORELA – ERASMUS + 2018-2020 година

Започна проектот чиj носител е нашето училиште СЕТУ на Град Скопје “Михајло Пупин”- Скопје,заедно со нашите партнери Школски центар Крањ – Словенија, Универзитетот во Марибор ( Словенија ), Техничкото училиште Руџер Бошковиќ – Винковци ( Хрватска ) и ДТК Смарт- тек – Скопје. Нa првиот состанок кој се одржа од 25-27.10.2018 во просториите на СЕТУ на Град Скопје “Михајло Пупин”- Скопје се презентираше програмата , временските рокови за нејзина реализација и насоките за обврските на сите партнери во текот на овој проект.

Сподели го постот: