x
С Е Т У
М и х а ј л о
П у п и н

ПЕТТИ (V-ти) СТЕПЕН

Струка: Електротехничка

Образовни профили:

 • Педагошко водење и инструирање
 • Организација на поризводство
 • Психологија на трудот
 • Електротехника и електроника
 • Електронски мерења
 • Електроакустика и аудиотехника
 • Видеотехника
 • Специјалистичка практика
 • Педагошко водење и инструирање
 • Организација на производство
 • Психологија на трудот
 • Електротехника и електроника
 • Електронски медицински уреди
 • Дијагностички и тераписки машини
 • Мерење во медицината
 • Сметачки системи во медицината
 • Специјалистичка практика
 • Организација на производство
 • Психологија на трудот
 • Електротехника и електроника
 • Електронски инструменти и мерења
 • Управувачки и регулациони уреди
 • Дигитални мерни инструменти и уреди
 • Специјалистичка практика
 • Педагошко водење и инструирање
 • Организација на производство
 • Психологија на трудот
 • Електроника во електроенергетиката
 • Електротехника и мерења
 • Разводни постројки
 • Заштита во електрични постројки
 • Погон и одржување на електрични постројки
 • Електрични машини
 • Специјалистичка практика
 • Педагошко водење и инструирање
 • Организација на производство
 • Психологија на трудот
 • Електроника во електроенергетиката
 • Електротехника и мерења
 • Електрични машини со електромоторен погон
 • Автоматско управување на електромоторен погон
 • Погон и одржување на електромоторен погон
 • Електрични инсталации и осветление
 • Специјалистичка практика
 • Педагошко водење и инструирање
 • Организација на производство
 • Психологија на трудот
 • Електроника во електроенергетиката
 • Електротехника и мерења
 • Електрични мрежи
 • Заштита на електрични мрежи
 • Погон и одржување на електрични мрежи
 • Електротехнички материјали
 • Специјалистичка практика
 • Педагошко водење и инструирање
 • Организација на производство
 • Психологија на трудот
 • Електроника во електроенергетиката
 • Електротехника и мерења
 • Мерни инструменти и уреди
 • Одржување на електрични мерни инструменти и уреди
 • Специјалистичка практика

Пријавување во петти степен

Кандидатите кои завршиле тригодишно образование во образовен профил Електромеханичар може да запишат Петти степен во образовниот профил Електромеханичар - Специјалист за електрични мерни инструменти и уреди

Кандидатите кои завршиле четиригодишно образование во образовен профил Електроника и телекомуникации може да запишат Петти степен во образовните профили: Електроничар - специјалист за сервисирање на аудио и видео техника, Електроничар - специјалист за сервисирање на медицински електронски апарати и Електроничар - специјалист за сервисирање на мерни и управувачки уреди.

Кандидатите кои завршиле четиригодишно образование во образовен профил Енергетичар може да запишат Петти степен во образовните профили: Електроенергетичар - специјалист за електрични постројки, Електроенергетичар - специјалист за одржување, Електроенергетичар - специјалист за електрични мрежи.

Ученикот при пријавување на петти степен треба да ги пополни и донесе следниве документи:

 • Барање за упис на петти степен
 • Свидетелства за I, II, III и IV година
 • Диплома за завршен III степен или IV степен
 • Потврда за работно искуство од 5 години (исклучиво работа во доменот на електротехн. струка)
 • Извод од матична книга на родените

Треба да уплати уплатница на име на училиштето:

Цена: 7000 ден.

Цел на дознака: Упис во петти степен

Уплатницата треба да ја пополните како на сликата подолу:

Треба да уплати административна такса од 50 денари:

Уплатницата треба да ја пополните како на сликата подолу:

Пријавување на испити за полагање

Во текот на една учебна година предвидени се шест испитни сесии (октомври, декември, февруари, април, јуни и август). Кандидатот треба да ги донесе во училиштето сите потребни документи наведени подолу од 1 до 10-ти во месецот кога има испитна сесија. Испитите се реализираат од 20 до 30-ти во месецот кога има сесија. Термините и комисиите за полагање на испитите ќе бидат истакнати на Огласната Табла во училиштето и на Огласната Табла на веб страната на училиштето. 

Напомена: Кандидатот може да пријави највеќе три испити во една испитна сесија.

Потребни документи за полагање на испити:

Треба да уплати уплатница на име на училиштето:

Цена: Вариабилна (Зависи од бројот на предмети што ќе ги пријави кандидатот. Цената на полагање на еден предмет чини 800ден. ) На пример: Доколку кандидатот пријави три предмети тогаш цената ќе биде 2400 ден.

Цел на дознака: Пријавување на испити за петти степен

Уплатницата треба да ја пополните како на сликата подолу:

Треба да уплати административна такса од 50 денари:

Уплатницата треба да ја пополните како на сликата подолу: