x
С Е Т У
М и х а ј л о
П у п и н

СЕТУ „Михајло Пупин“ - Скопје

Нашето училиште располага со модерни и најсовремени кабинети, лаборатории и работилници што е нужен предуслов за креирање на квалитетен воспитно-образовен процес

Основната дејност на училиштето е воспитно образовна работа и обука на ученици и возрасни согласно важечките наставни планови и програми за стручно образование од електротехничка струка со четиригодишно и тригодишно траење на образованието. Училиштето е верификувано од надлежното Министерство за образование и наука за реализирање на постсредно образование. Исто така училиштето поседува верификација за изведување обуки за стручно оспособување на кадри за изведување на електрични инсталации и одржување на разладни и термички уреди, за обука на кадри за стручно-работно оспособување за електроинсталатер и монтер на електрични инсталации во станбени објекти, за обука на кадри за стручно-работно оспособување за електроинсталатер и монтер на електрични инсталации во индустриски објекти.

Awesome Image
  • Мисија

  • Визија

  • Мото

  • Слоган

Историјат на училиштето

Нашето училиште има богата историја и повеќе од 60 години искуство во воспитно-образовниот процес

Awesome Image

Училишната зграда од 1965 до 1970 година

На 1 септември 1970 година била предадена на користење новата училишна зграда која се наоѓа на ул. Благоја Стефковски бр. 6

Училиштето располага со

најмодерни  
лаборатории
работилници
кабинети

Во СЕТУ „Михајло Пупин“ воспитно-образовната работа се реализира во 6 кабинети (кабинет за интерактивна настава, кабинет за настава на далечина со можност за видео-конференциска врска, кабинет по физика, кабинет по информатика, кабинет по техничко комуницирање, кабинет по енергетски постројки), вкупно 17 училници од кои 5 се училници со компјутерска опрема, потоа 6 лаборатории (лабораторија за автоматика и роботика, лабораторија за електротехника, лабораторија за обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност, лабораторија за електрични инсталации и електрично осветлување, две  лаборатории за електроника и телекомуникации, две лаборатории за мултимедија), 10 работилници за практична настава, 1 читална, 1 библиотека, 1 просторија за кариерен центар, 1 просторија за прием на родители, наставничка канцеларија, две фискултурни сали, Работилница на Реалната компанија и други простории во функција на наставата во форма на училници или помошни протории.

Лаборатории и работилници

Училиштето располага со 6 (шест) добро опремени лаборатории во кои се изведува редовната и практичната настава: лабораторија за автоматика и роботика, лабораторија за електротехника, лабораторија за обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност и лабораторија за електрични инсталации и електрично осветлување и електроника.

Кабинети по информатика

Во училиштето има еден кабинет по информатика опремен со 19 компјутери. Кабинетот има сервер кој е умрежен со жичана мрежа со останатите компјутери, така да секој компјутер може да се поврзе со интернет. Овој кабинет се користи за изведување на настава по предметот Информатика. 

Фискултурни сали

Училиштето располага со две фискултурни сали, мала и голема. Големата сала е реконструирана и со сите услови како вентилација , греење, супер квалитетен под, лед осветлување што можеби претставува една од најдобрите училишни сали во Р.С .Македонија . Не  се случува салата да ја користат по две паралелки истовремено со што се зголемуваат можностите за ефективно изведување на планираната содржина.

Малата сала во наредниот период ќе се реконструира и треба да се добие мини теретана за потребите на учениците.

Спортски терени

Во училишниот двор има игралиште за кошарка, игралиште за мал фудбал, две игралишта за ракомет, игралиште за одбојка. Сите спортски терени се доведени во функционална состојба – прописно означени и опремени со потребната инфра структура. Потребно е во наредниот период поради дотраеност овие игралишта да бидат реконструирани.

Библиотека

Во нашето училиште во поглед на материјално – техничката опременост библиотеката располага со: Простор во кој е сместен целокупниот библиотечен материјал поделен во 3 простории со вкупна површина од 230 m²; Училишна читална со вкупна површина од 100 m² со капацитет за 100 ученици; Библиотечен инвентар составен повеќе од 30 шкафови и над 210  полици.

Простории за реализација на воннаставни активности

За потребите на Училишната заедница и други училишни активности (обуки, презентации, натпревари и сл.) опремена е просторија со клупи, столици, табла, проектор, ТВ-апарат, платно и други потребни ресурси за непречено одвивање на активностите. Покрај Училишната заедница просторијата ја користат членовите на Клубот на Црвениот Крст, Еко-Тимовите, и други.

Запознајте го кадарот на Михајло Пупин

Директор

Dimitar GJorgjiev_pp

м-р Димитар Ѓорѓиев

Директор
Дипл. професор по физичка култура

[email protected]

Помошник директор

dipl.el.inz.Natasha Bozinovska_pp

Наташа Божиновска

Помошник директор
Дипл. електротехнички инженер
насока: електроника и телекомуникации

[email protected]

IMG_8431

Сенад Сејфиќ

Помошник директор
Дипл. инженер по електротехника
насока: компјутерска техника, информатика и автоматика

[email protected]

Администрација

Blank-Avatar-Man-in-Suit

м-р Марија Јакимовска

Секретар-правник
Магистер специјалист по правни науки

[email protected]

Стручна служба

Lenche Spasovska

м-р Ленче Спасовска

Педагог
Дипл. педагог, м-р по педагошки науки

[email protected]

Frosina Spasevska-mikulcikj

Фросина Спасевска Микулчиќ

Педагог
Дипл. педагог

[email protected]

Ana Bimbiloska Kokolanska

Ана Бимбилоска Коколанска

Психолог
Дипл. психолог
Blank-Avatar-Man-in-Suit

Зоран Мицевски

Библиотекар
Дипл. професор по македонски јазик и литература

[email protected]

Општо образовни предмети

IMG_8515

Маја Миневска

Проф. по историја на книжевност на народите на СФРЈ
IMG_8524

Елица Лазаревска

Проф. по историја на книжевност на народите на СФРЈ со македонски јазик

[email protected]

viber_image_2023-08-30_08-22-34-362

Гордана Лазоска

Проф. по македонска книжевност и јужнословенски книжевности со македонски јазик.

[email protected]

viber_image_2023-08-29_08-38-23-116

Даниела Сапаловска Николовска

Дипл. филолог по англиски јазик и книжевност-преведувачка насока

[email protected]

IMG_20230829_082037

Ивана Јосифовска

Дипл. филолог по англиски јазик и книжевност

[email protected]

IMG_8531

Моника Талеска

Проф. по англиски јазик и книжевност и дипломиран филолог-преведувач по англиски јазик

[email protected]

4-3 Vaska Amgelkovska - Saveska_pp

Васка Анѓелковска Савеска

Дипл. професор по англиски јазик и книжевност

[email protected]

Blank-Avatar-Man-in-Suit

Билјана Ристевска

Дипл. професор по историја

[email protected]

viber_image_2023-08-21_22-05-21-677

м-р Владимир Спасовски

Магистер по филозофски науки

[email protected]

IMG_8548

Јосипа Стефановска Наумовска

Дипл. музичар теоретичар, педагог

[email protected]

Ilija Ristovski_pp

Илија Ристовски

Дипл. професор по физичко и здравствено образование

[email protected]

Blank-Avatar-Man-in-Suit

Марко Арсовски

Дипл. професор по физичко и здравствено образование

[email protected]

IMG_8528

Тошо Павлов

Дипл. професор по физичко и здравствено образование

[email protected]

Природни науки

IMG_8516

Александар Бујуковски

Дипл. инженер по математичка економија

[email protected]

4-1.Gordana Damjanoska_pp

Гордана Дамјаноска

Дипл. професор по математика

[email protected]

Билјана Божиновска

Билјана Божиновска

Дипл. професор по математика
Blank-Avatar-Man-in-Suit

Силвија Николовска

Дипл. инженер по информатика

[email protected]

Blank-Avatar-Man-in-Suit

Славе Тодоровски

Дипл. инженер по физика

[email protected]

Milancho Ivanov

м-р Миланчо Иванов

Дипл. физичар

[email protected]

IMG-80161722215cb529fd31356527987de8-V

Татјана Сакалиева-Јанкоска

Дипл. инженер по физика -
Физика на сончева енергија

[email protected]

Електроника и телекомуникации

dipl.el.inz.Natasha Bozinovska_pp

Наташа Божиновска

Дипл. електротехнички инженер
насока: електроника и телекомуникации

[email protected]

Blank-Avatar-Man-in-Suit

Кирил Крстевски

Дипл. електротехнички инженер
насока: електроника и телекомуникации

[email protected]

Blank-Avatar-Man-in-Suit

Јелена Стојановиќ Јосифовска

Дипл. електротехнички инженер
насока: електроника и телекомуникации

[email protected]

Sofija Temkova_pp

Софија Темкова

Дипл. електротехнички инженер
насока: електроника и телекомуникации

[email protected]

Blank-Avatar-Man-in-Suit

Маја Наумовска

Дипл. електротехнички инженер
насока: електроника и телекомуникации

[email protected]

image0

Тамара Боровска

Дипл. инженер по електротехника и информациски технологии
насока: компјутерско хардверско инженерство и електроника
Messenger_creation_254c705c-5032-467a-a687-701b753e5173

Иван Илијев

Дипл. инженер по електротехника
насока: електроника и телекомуникации

Компјутерска техника и автоматика

IMG_8525

Поликсена Митева

Дипл. инженер по електротехника
насока: компјутерска техника, информатика и автоматика

[email protected]

Angjelka Andreski_pp

Анѓелка Андрески

Дипл. инженер по електротехника
насока: компјутерска техника, информатика и автоматика

[email protected]

IMG_8431

Сенад Сејфиќ

Дипл. инженер по електротехника
насока: компјутерска техника, информатика и автоматика

[email protected]

Dijana Trajkoska_pp

Дијана Трајковска

Дипл. инженер по електротехника
насока: компјутерска техника, информатика и автоматика

[email protected]

Blank-Avatar-Man-in-Suit

Јасминка Димовска

Дипл. инженер по електротехника

[email protected]

image0 (1)

Гордана Наумовска

Дипл. инженер по електротехника
насока: компјутерска техника, информатика и автоматика

[email protected]

Енергетика

Lidija Burovska 1_pp

Лидија Буровска

Дипл. електротехнички инженер
насока: електроенергетика

[email protected]

Anita Mijovska_pp

Анита Кокочева Мијовска

Дипл. електротехнички инженер
насока: електроенергетика

[email protected]

.Andigoni Milenkovska_pp

Андигони Миленковска

Дипл. инженер по електротехника
насока: индустриска електроенергетика и автоматизација

[email protected]

Kristina Cicoska_pp

Кристина Цицоска

Дипл. инженер по електротехника и информациски технологии
насока: електроенергетски системи

[email protected]

IMG_8534

Слободанка Димковска

Дипл. електротехнички инженер
насока: електроенергетика

[email protected]

Blank-Avatar-Man-in-Suit

Бранислав Остоиќ

Дипл. инженер по електротехника и информациски технологии
насока: електроенергетика и управување

[email protected]

4-7.Anja Manchevska_pp

Ања Манчевска

Дипл. инженер по електротехника
насока: електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на е-ја

[email protected]

Angela Magdeska_pp

м-р Ангела Магдеска

Дипл. инженер по електротехника
насока: електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на е-ја

[email protected]

IMG_8449

Снежана Алексовска

Дипл. електротехнички инженер

[email protected]

Blank-Avatar-Man-in-Suit

Марија Барутовска Цветановска

Дипл. инженер по електротехника и информациски технологии

[email protected]

sonja3

Соња Дмитровиќ

Дипл. електротехнички инженер

[email protected]

IMG_8522

Горан Младеновски

Дипл. електротехнички инженер
насока: електроенергетика

[email protected]

Ana-Marija B. Sokolova_pp

Ана Марија Петковска Соколова

Дипл. инженер по електротехника

[email protected]

Други училишта

Blank-Avatar-Man-in-Suit

Гоце Чекичевски

Инженер по машинство

[email protected]

Blank-Avatar-Man-in-Suit

Мирјана Лазороски

Дипл. инженер по информатика
Blank-Avatar-Man-in-Suit

Сунчица Поповска

Дипл. професор по историја

[email protected]

IMG_8441

Сашка Андреевска

Дипл. графичар со графички дизајн

[email protected]

Blank-Avatar-Man-in-Suit

Трајче Димитровски

Дипл. математичар

[email protected]

IMG_8532

Тина Гошева

Дипл. професор по македонски јазик и македонска книжевност

[email protected]

IMG_8453

Анче Митровска

Дипл. професор по македонски јазик и македонска книжевност

Поранешни   ученици за Михајло Пупин

Листа на видеа
1/11 videos
1
Атанас Шајкаров
Атанас Шајкаров
2
Васил Соколчевски
Васил Соколчевски
3
Филип Симоновски
Филип Симоновски
4
Теодора Спасовска
Теодора Спасовска
5
Александар Стојанов
Александар Стојанов
6
Јовица Блажевски
Јовица Блажевски
7
Александар Блажевски
Александар Блажевски
8
Михаил Стоилов
Михаил Стоилов
9
Јована Николоска
Јована Николоска
10
Стефан Митров
Стефан Митров
11
Кире Арсовски
Кире Арсовски

Имате прашања!.. слободно контактирајте не