x
С Е Т У
М и х а ј л о
П у п и н

Our Green Heritage Awareness – GET AWARE!

СЕТУ Михајло Пупин е дел од проектот Our Green Heritage Awareness – GET AWARE! ЕРАСМУС + заедно со нашите партнери од Шпанија, Турција и Романија во првата акција во градот Питешти- Романија

Проект CORELA – ERASMUS + 2018-2020 година

Започна проектот чиj носител е нашето училиште СЕТУ на Град Скопје “Михајло Пупин”- Скопје,заедно со нашите партнери Школски центар Крањ – Словенија, Универзитетот во Марибор ( Словенија ), Техничкото училиште Руџер Бошковиќ – Винковци ( Хрватска ) и ДТК Смарт- тек – Скопје. Нa првиот состанок кој се одржа од 25-27.10.2018 во просториите на СЕТУ на Град Скопје “Михајло Пупин”- Скопје се презентираше програмата , временските рокови за нејзина реализација и насоките за обврските на сите партнери во текот на овој проект.