СЕТУГС „Михајло Пупин“ дел од проектот за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука

CDI Macedonia – ИРЗ Македонија со поддршка на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност во соработка со СОУ Ѓорче Петров – Крива ПаланкаРЦСОО Моша Пијаде – ТетовоОСТУ”Наце Буѓони”;СЕТУ Михајло ПупинСУГС “Владо Тасевски”-ПТТ во период од 20.09.2021 до 05.10.2021 организира мобилност за ученици од електротехничка и машинска струка во Повоа Де Варзим, Португалија

Сподели го постот: