x
С Е Т У
М и х а ј л о
П у п и н

ЕВН лабораторија

Лабараторија по Електроника

Лабораторија по електротехника

Лабараторија по роботика

Лабораторија по информатика

Лабораторија по 3Д моделирање

Лабораторија по мултимедија

Лабораторија за Енергетска ефикасност

Лабораторија паметна соба

Лабораторија по енергетика

Кабинети за практична работа

Лабораторија по физика

Мала спортска сала

Голема спортска сала

Теретана

Библиотека

Читална (амфитеатар)