x
С Е Т У
М и х а ј л о
П у п и н

Постапка за издавање на дупликат (препис) свидетелство или диплома

Доколку сакате да извадите дупликат свидетелство или диплома треба да ги следите следните чекори:
  1. 1. Поднесете барање за издавање на диплома (Барањето се поднесува кај секретарот на училиштето)
  2. 2. Уплатите уплатница на жиро сметка на училиштето
    • Цена за свидетелство: 500 ден.
    • Цена за диплома: 700 ден.
    • Цел на дознака: Издавање на дупликат свидетелство/ диплома
  • 3. Уплатете 50ден. административна такса
  • 4. Пријавување во службен весник за изгубена/ поништена диплома или свидетелство

Документи за редовни ученици

Документи за вонредни ученици

Документи за вeртикална проодност (премин)

Документи за петти степен

Документи за државна матура

Документи за завршен испит